Article

Article title HYBRID ALGORITHM OF FORMATION OF BASE OF RULES OF FUZZY REGULATOR
Authors V.V. Ignatyev, O.B. Spiridonov
Section SECTION IV. CONTROL AND MANAGEMENT IN TECHNICAL SYSTEMS
Month, Year 11, 2015 @en
Index UDC 004.896
DOI
Abstract The Results of interaction between classical and fuzzy regulators of an automated control system are given in work. The classical PID-regulator and the fuzzy regulator which base of rules can be created in the automatic mode are taken as a basis. The standard algorithm of fuzzy conclusion of Mamdani on the basis of which the hybrid algorithm of formation of base of rules of fuzzy regulator allowing to receive desirable control depending on degree of complexity of the solved tasks is offered is considered. Key difference of the offered hybrid algorithm is change of the main stages of fuzzy conclusion realized in standard algorithm of Mamdani, in particular, the first stage is the fuzzification stage, the second – a stage of formation of base of rules of fuzzy regulator. Thus, the input of the fuzzy regulator receives information, which represents the measured output values are obtained continuously during work of the control system with a classic regulator. The block diagram of a hybrid control system for the developed algorithm is provided. The constructed fuzzy control model on the basis of hybrid algorithm is less dependent on expert knowledge in the subject area and uses as knowledge such variables as a deviation of system, speed of change of a deviation and the control action on the object obtained in the simulation using the classic regulator. Thus for synthesis fuzzy PID controller it is enough only two input variables and one output. The principle of work of the developed algorithm is graphically shown. Work of fuzzy control model on the basis of hybrid algorithm with the general logical conclusion in four stages (fuzzification, fuzzy output, composition, defuzzification) is shown in the graphic FIS editor.

Download PDF

Keywords Control systems; hybrid algorithm; classical regulator; fuzzy regulator; base of fuzzy rules.
References 1. Kolesnikov A.V. Gibridnye intellektual'nye sistemy: teoriya i tekhnologiya razrabotki [Hybrid intelligent systems: theory and technology development]. St. Petersburg: Izd-vo SPbGTU, 2001, 600 p.
2. Gavrilov A.V., Novitskaya Yu.V. Gibridnye intellektual'nye sistemy [Hybrid intelligent systems]. Novosibirsk: NGTU, 2006.
3. Ignat'ev V.V., Finaev V.I. Sistema avtomatizirovannogo upravleniya kreslom voditelya avtomobilya [Automatic control system of the driver's seat of car], Radioelektronika, elektrotekhnika i energetika: materialy 14-y Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Radio Electronics, electrical engineering and energy: proceedings of the 14th international scientific and technical conference]. Moscow: MEI, 2008.
4. Herrmann C. A hybrid fuzzy-neural expert system for diagnosis, Proc. of IJCAI. Montreal, 1995, pp. 1-10.
5. Mamdani E.H. Application of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis, IEEE Transactions on Computers, 1977, Vol. 26, No. 12, pp. 1182-1191.
6. Mamdani E.H. Advances in the linguistic synthesis of fuzzy controllers, International Journal of Man-Machine Studies, 1976, Vol. 8, pp. 669-678.
7. Leonenkov A.V. Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH [Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzyTECH]. St. Petersburg: BKhV – Peterburg, 2005, 736 p.
8. Ross T.J. Fuzzy logic with engineering applications, McGraw-Hill, 1995, 600 p.
9. Gostev V.I. Nechetkie regulyatory v sistemakh avtomaticheskogo upravleniya [Fuzzy controllers in automatic control systems]. Kiev: Radioamator, 2008, 972 p.
10. Kruglov V.V., Dli M.I., Golubov R.Yu. Nechetkaya logika i iskusstvennye neyronnye seti [Fuzzy logic and artificial neural networks]. Moscow, 2004, 224 p.
11. Demenkov N.P. Nechetkoe upravlenie v tekhnicheskikh sistemakh: uchebnoe posobie [Fuzzy control in technical systems: textbook]. Moscow: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2005, 200 p. ISBN 5-7038-2742-6.
12. Russell S.J., Norvig P. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice Hall, 2009. 3 ed., 1152 p. ISBN-10: 0136042597.
13. Pospelov D.A. Produktsionnye modeli. V kn. Iskusstvennyy intellect [A production model. In the book Artificial intelligence]. In 3 books. Book 2. Modeli i metody: Spravochnik [Models and methods: Handbook], Ed. by Pospelova D.A. Moscow: Radio i svyaz', 1990, pp. 49-56.
14. Ignat'ev V.V. Sintez sistem gibridnogo upravleniya na osnove ob"edineniya klassicheskoy i nechetkoy modeley ob"ekta [Synthesis of hybrid control systems based on the integration of classical and fuzzy models of the object], Materiбly VIII Mezinбrodnн vědecko-praktickб konference «Dny vědy – 2012». – Dнl 94. Technickй vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., pp. 54-57. ISBN 978-966-8736-05-6.
15. Ignatyev V.V., Kobersy I.S., Shapovalov I.O. Fuzzy control system in an automatic and automated production, Материали за 9-а Международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 2013 [Materials 9-international scientific-practical conference "Key issues in modern science", 2013. Vol. 36. Tekhnologii [Technology]. Sofia. «Byal GRAD-BG» OOD, pp. 41-43. ISBN 978-966-8736-05-6.
16. Ignatyev V.V., Finaev V.I. The use of hybrid regulator in design of control systems, World Applied Sciences Journal, 2013, No. 23 (10), pp. 1291-1297. ISSN 1818-4952 © IDOSI Publications, 2013 DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.23.10.13144.
17. Ignatyev V.V., Zargaryan Yu.A., Zargaryan E.V., Spiridonov O.B., Shestova E.A., Finaev V.I. Multi-criteria optimization of the operation of control systems of moving object under uncertainty, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, September 2015, Vol. 10, No. 16, pp. 6811-6816. ISSN 1819-6608.
18. Ignatyev V.V., Finaev V.I., Shestova E.A., Spiridonov O.B., Zargaryan J.A., Zargaryan E.V. Optimum nominal method modification at the management of moving objects under uncertainty, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, September 2015, Vol. 10, No. 16, pp. 6837-6844. ISSN 1819-6608.
19. D'yakonov V., Kruglov V. Matematicheskie pakety rasshireniya MATLAB: spetsial'nyy spravochnik [Mathematical expansion packs MATLAB: a special guide]. St. Petersburg: Piter, 2001, 480 p.
20. Gostev V.I. Sistemy upravleniya s tsifrovymi regulyatorami: spravochnik [Control systems with digital controllers: a Handbook]. Kiev: Tekhnika, 1990, pp. 276-278.

Comments are closed.