Article

Article title ENVIRONMENTAL MONITORING ON THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF NONLINEAR INTERACTIONS IN ELASTIC MEDIUM
Authors N.P. Zagray, A.I. Mikhralieva, T.P. Strochan
Section SECTION I. ACOUSTICS AND HYDROACOUSTICS
Month, Year 12, 2015 @en
Index UDC 534.222
DOI
Abstract Environmental monitoring is carried out to change the characteristic parameters of a controlled environment. The article proposes not previously regarded-ing dynamic characteristic of the nonlinear interaction of acu-tic waves - non-linear acceleration. It assesses emerging with the dynamics of change breaks distances in the distortion of a simple wave given quadratic and cubic nonlinearities diagnosed physical environment. Showing acceleration characteristics and their conformity to the quadratic and cubic nonlinear acoustic waves in the propagation medium. The behavior of the acceleration as the dynamic characteristics of the nonlinear interaction of acoustic waves can be used to monitor the propagation environment. The size of the cubic nonlinearity contributes to the acceleration of the observed asymmetry of his powerful wave distortion. Given the emerging asymmetry in the behavior of the acceleration method of assessing the contribution of the value of the cubic nonlinearity can be built. Numerical methods using a computer, you can evaluate such a contribution to a non-linear process. Acoustic acceleration detailed analysis assumes a definite physical meaning. It is a non-linear acceleration at a single force acting on the physical environment in the nonlinear interac-interacting acoustic waves. It is also considered environment with modules of elasticity-away tension and compression of the medium at a strain called multimodulus media. For different variable parameters are shown a graph of acceleration for multimodulus media. Similarly, the method according to the accelerations obtained for these cases. Asymmetrical-ness also allows you to assess the contributions of the cubic nonlinear-sti. This method allows us to evaluate the degree of difference in such media multimodulus environments . This is an important result for the practice of nonlinear acoustic diagnostics.

Download PDF

Keywords Non-linear acceleration; quadratic and cubic nonlinear-ness; multimodulus environment; deposit allocation method.
References 1. Kley K., Medvin G. Akusticheskaya okeanografiya [Acoustical Oceanography]. Moscow: Izd-vo "Mir", 1980, 580 p.
2. Brekhovskikh L.M., Lysanov Yu.P. Teoreticheskie osnovy akustiki okeana [Theoretical foundations of ocean acoustics]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1982, 264 p.
3. Leif Bjorno. Aspect of nonlinear acoustics, Theoretical and Applied Mechanics F.I. Niordson and N. Olhoff. Elsevier Science Publishers B.V. (Norts-Holland) IUTAM, 1985, No. 7, pp. 97-116.
4. Zarembo L.K., Krasil'nikov V.A. Vvedenie v nelineynuyu akustiku [Introduction to nonlinear acoustics]. Moscow: Nauka, 1966, 519 p.
5. Beyer R. Nelineynaya akustika. V kn.: Fizicheskaya akustika [Nonlinear acoustics. In the book: Physical acoustics], Ed. by U. Mezona. Moscow: Mir, 1969. Vol. 2B, pp. 266-301.
6. Vinogradova M.B., Rudenko O.V., Sukhorukov A.P. Teoriya voln [The theory of waves]. Moscow: Nauka, 1990, 432 p.
7. Bakhvalov N.S., Zhileykin Ya.M., Zabolotskaya E.A. Nelineynaya teoriya zvukovykh puchkov [Nonlinear theory of sound beams]. Moscow: Nauka, 1982, 174 p.
8. Krasil'nikov V.A., Krylov V.V. Vvedenie v fizicheskuyu akustiku: Uchebnoe posobie [Introduction to physical acoustics: textbook], Ed. by V.A. Krasil'nikova. Moscow: Nauka, GRFML, 1984, 400 p.
9. Rudenko O.V., Soluyan S.I. Teoreticheskie osnovy nelineynoy akustiki. Theoretical foundations of nonlinear acoustics]. Moscow: Nauka, 1975, 288 p.
10. Soluyan S.I., Khokhlov R.V. Rasprostranenie akusticheskikh voln konechnoy amplitudy v dissipativnoy srede [The propagation of acoustic waves of finite amplitude in dissipative environment], Vestnik MGU. Ser. 3. Fizika i astronomiya [Moscow University Physics Bulletin], 1961, No. 3, pp. 52-61.
11. Rudenko O.V., Gurbatov S.N., Khedberg K.M. Nelineynaya akustika v zadachakh i primerakh [Nonlinear acoustics in problems and examples]. Moscow: Fizmatlit, 2007, 176 p.
12. Novikov B.K., Rudenko O.V., Timoshenko V.I. Nelineynaya gidroakustika [Nonlinear underwater acoustics]. Leningrad: Sudostroenie, 1981, 264 p.
13. Naugol'nykh K.A., Ostrovskiy L.A., Sutin A.M. Nelineynaya akustika [Nonlinear acoustics]. Gor'kiy: Izd-vo: IPF AN SSSR, 1980, pp. 9.
14. Naugol'nykh K.A., Ostrovskiy L.A. Nelineynye volnovye protsessy v akustike [Nonlinear wave processes in acoustics]. Moscow: Nauka, 1990, 236 p.
15. Ambartsumyan S.A. Raznomodul'naya teoriya uprugosti [Heterogeneous theory of elasticity]. Moscow: Nauka, 1982, 317 p.
16. Nazarov V.E., Ostrovskiy L.A. Issledovanie anomal'noy akusticheskoy nelineynosti v metallakh [The study of anomalous acoustic nonlinearity in metals], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij zhurnal], 1988, Vol. 34, Issue 3, pp. 491-499.
17. Zagray N.P. Nelineynye vzaimodeystviya v sloistykh i neodnorodnykh sredakh: monografiya [Nonlinear interaction in layered and inhomogeneous media: monograph]. Taganrog: Izd-vo TRTU, 1998, 433 p.
18. Zagray N.P. O vydelenii nelineynykh dobavok tret'ego priblizheniya [On the allocation of the nonlinear third-order additives], Materialy nauchnoy konferentsii «Sessiya Nauchnogo Soveta RAN po akustike i KhKhV sessiya RAO», 17–20 sentyabrya 2012 g. [Materials of scientific conference "Session of Scientific Council of Russian Academy of science on acoustics and
XXV session of the RAO", 17-20 September 2012], Parte 2. Taganrog: Izd-vo TTI YuFU, 2012, 63 p.
19. Rudenko O.V. Osnovy fiziki intensivnykh akusticheskikh voln. V kn.: Nelineynye volny-2004 [Physics of intense acoustic waves. In the book: Nonlinear waves-2004]. Nizhniy Novgorod: IPF RAN, 2005, pp. 70-88.
20. Shirgina N.V. Diagnostika uprugikh granulirovannykh nekonsolidirovannykh sred metodami nelineynoy akustiki: avtoref. diss. … kand. fiz.-mat. nauk [Diagnostics of elastic granular un-
consolidated media IU-methods of nonlinear acoustics: abstract cand. of phis.-math. sc. diss.]. Moscow: MGU im. M.V. Lomonosova, 2013, 4 p.

Comments are closed.