Article

Article title METHODOLOGY FOR DESIGNING THE MODULAR STRUCTURE OF THE INFORMATION SYSTEM
Authors Maakot Amin Qasim Mmaakot
Section SECTION I. INFORMATION-MEASURING SYSTEM
Month, Year 03, 2017 @en
Index UDC 004.048
DOI
Abstract The article is devoted to solving the business processes with breakdown by functional blocks. The task of providing the flexibility of information systems is most effectively solved with the modular construction of the system. On the basis of a functional approach to the description of complex software systems, it is necessary to develop a methodology for presenting software for information systems in the form of a set (system) of program modules which provide the maximum degree of typing for the functions and their structure. At the same time, it is first of all necessary to solve the problem of developing methods for the formal construction of a functional-modular information model of the organizational structure of an enterprise that takes into account the quantitative assessment of the degree of typing in its structural organization. The construction of the functional-modular information model of the enterprise allows reflecting not only the relationship between the structural subdivisions of enterprises and their weight, but also assessing their influence in the organization of processes. The purpose of the activity of information systems can be set by its behavior, which reflects the characteristics of the general parametric invariant constraint on the events of the model of the system. If the parametric set is ordered (for example, includes time), then states can limit not only other states, but also neighborhood states for each specific value of the parameter. Neighborhood in the ordered parametric set is defined by a mask defined by a par-ametric set, a set of variables, and a set of shift functions. To solve the problem it is proposed to use the model based on te graphs of special type which can be applied to the automaton model. Optimization of decomposition based on testing of typical functional modules. The presented model of the production system allows us to identify the most frequently repeated scenarios (functions) in the form of columns of coincident mask cells, all scenarios being performed in a single state space of the general scenario of the production process. The solution of this task is focused on the design of modular information systems of various types that implement the required business process, taking into account the principle of modularity of the structure of the system. An algorithm for decomposition of the modular structure model of the system is proposed. The application of the proposed methodology allows you to identify duplicate elements of the organization"s business processes.

Download PDF

Keywords Information system; modularity; business process; decomposition
References 1. Melikhov A.N., Bershteyn L.S., Kureychik V.M. Primenenie grafov dlya proektirovaniya dis-kretnykh ustroystv [The use of graphs for design of discrete devices]. Moscow: Nauka, 1974, 304 p.
2. Mikita R.M., Rogozov Yu.I., Sviridov A.S., Stukotiy L.N. Kontseptsiya postroeniya infor-matsionnoy modeli predpriyatiya [The concept of building information model of enterprise], Telekommunikatsii [Telecommunications], 2004, No. 8.
3. Kuznetsov N.A., Kul'ba V.V., Kovalevskiy S.S., Kosyachenko S.A. Metody analiza i sinteza modul'nykh informatsionno-upravlyayushchikh system [Methods of analysis and synthesis of modular information management systems]. Moscow: Fizmatlit, 2002, 800 p.
4. Rogozov Yu.I., Butenkov S.A., Sviridov A.S. Sistematizatsiya modeley zhiznennogo tsikla in-formatsionnykh sistem v ramkakh modeli J. Zakhman [Systematization models of the life cycle of information systems in the framework of the model J. Zakhman], V sb. trudov mezhdu-narodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Sistemnyy analiz i informatsionnye tekhnologii” (SAIT-2007), Obninsk, 10-14 sentyabrya 2007 g. [In proceedings of the international scientific-technical conference “System analysis and informational technologies” (SAIT-2007), Obninsk, Russia, September 10-14, 2007]. Vol. 2, pp. 195-199.
5. Yakobson A., Buch G., Rambo Dzh. Unifitsirovannyy protsess razrabotki programmnogo obespecheniya [Unified process of software development]. St. Petersburg: Piter, 2002, 496 p.
6. Kobern A. Sovremennye metody opisaniya funktsional'nykh trebovaniy k sistemam [Modern methods of describing the functional requirements of the system.]. Moscow: Lori, 2002, 288 p.
7. Druppov S.A., Mikita R.M. Metodika poetapnogo formirovaniya tekhnicheskogo zadaniya na razrabotku informatsionnoy sistemy po rezul'tatam obsledovaniya predpriyatiya [The technique of the gradual development of technical specifications for the development of the information system by the survey of the enterprises], Izvestiya TRTU [Izvestiya TSURE], 2006,
No. 11 (66).
8. Vernikov G. Osnovnye metodologii obsledovaniya organizatsiy. Standart IDEF0 [The basic methodology of the survey of organizations. Standard IDEF0], Direktoru informatsionnoy slu-zhby [Director of information services], 2001, No. 5.
9. Rogozov Yu.I., Sviridov A.S. Primenenie programmnykh sredstv pri predproektnom obsledovanii [Application of software tools in the pre-survey], Izvestiya TRTU [Izvestiya TSURE], 2004, No. 1 (36), pp. 82.
10. Sviridov A.S. Otsenka effektivnosti obsledovaniya predpriyatiya po ob"edinennoy metodike pri proektirovanii avtomaticheskoy informatsionnoy sistemy predpriyatiya [Evaluation of the ef-fectiveness of survey companies on the combined methodology in the design of automatic in-formation systems in the enterprise], Materialy 59-oy nauchnoy sessii im. Popova [Materials of 59-th scientific session of them. Popov], Issue LIX-1. Moscow, 2004, pp. 93-94.
11. Zykov A.A. Osnovy teorii grafov [The basics of graph theory]. Moscow: Nauka, 1987, 384 p.
12. Vdovenko L.L. Sistemno-informatsionnyy podkhod k otsenke ekonomicheskoy deyatel'nosti promyshlennykh predpriyatiy [System-information approach to the estimation of economic ac-tivities of industrial enterprises]. Moscow: Ekonomicheskoe obrazovanie, 1996, 360 p.
13. Vendorov A.M. Proektirovanie programmnogo obespecheniya ekonomicheskikh infor-matsionnykh sistem: uchebnik [The software design of economic information systems: tutorial.]. Moscow: Finansy i statistika, 2002, 325 p.
14. Mamikonov A.G., Kul'ba V.V. Sintez optimal'nykh modul'nykh SOD [Synthesis of optimal modular ODS]. Moscow: Nauka, 1986, 276 p.
15. Norenkov I.P. Vvedenie v avtomatizirovannoe proektirovanie tekhnicheskikh ustroystv i system [Introduction to computer-aided design of technical devices and systems.]. Moscow: Vysshaya shkola, 1980, 308 p.
16. Polyak B.T. Vvedenie v optimizatsiyu [An introduction to optimization]. Moscow: Nauka, 1983, 384 p.
17. Emelichev A.I. i dr. Mnogogranniki, grafy, optimizatsiya [Polyhedra, graphs, optimization]. Moscow: Nauka, 1981, 346 p.
18. Aliev T.M. i dr. Avtomatizatsiya informatsionnykh protsessov v integrirovannykh ASU promyshlennymi predpriyatiyami [Automation of information processes in integrated ACS in-dustrial enterprises]. Moscow: Energoizdat, 1981, 141 p.
19. Bobnev S.V., Rogozov Yu.I. Metodika postroeniya funktsional'noy orientirovannoy modeli organizatsionnoy struktury predpriyatiya i ee informatsionnogo zapolneniya [A method of constructing a functional-oriented model of the enterprise organizational structure and its in-formational filling]. Issue 7. Moscow: Telekommunikatsii, 2006, pp. 30-34.
20. Vvedenie v informatsionnyy biznes [Introduction to business information], ed. by
V.P. Tikhomirova, A. Khoroshilova. Moscow: Finansy i statistika, 1996.
21. Minyaev M.F. Informatsionnye tekhnologii upravleniya [Information technology management]: In 3 book. Book 2. Informatsionnye resursy [Information resources]. Moscow: Omega, 2003, 432 p.
22. Bobnev S.V., Rogozov Yu.I., Butenkov D.S. Primenenie optimizatsionnykh modeley infor-matsionnykh potokov dlya postroeniya Sase-sredstv [The application of optimization models of information flows to build a SASE-medium], Izvestiya TRTU [Izvestiya TSURE], 2005, No. 3 (47), pp. 54-60.
23. Mikita R.M., Rogozov Yu.I., Sviridov A.S., Stukotiy L.N. Kontseptsiya postroeniya infor-matsionnoy modeli predpriyatiya [The concept of building information model of enterprise], Telekommunikatsii [Telecommunications], 2004, No. 8.
24. Mikita R.M., Stukotiy L.N. Metod postroeniya i vizualizatsii informatsionnoy modeli predpri-yatiya [Method for constructing and visualizing the information model of the enterprise], Sb. trudov Nauchno-tekhnicheskogo foruma s mezhdunarodnym uchastiem «Vysokie tekhnologii-2004», Izhevsk, 23-26 noyabrya [Proceedings of the Scientific and technical forum with inter-national participation "High technologies-2004", St. Petersburg, 23-26 November]. 204 p.
25. Klir Dzh. Sistemologiya. Avtomatizatsiya resheniya sistemnykh zadach [Systemology. Automation of system tasks]. Moscow: Radio i svyaz', 1990, 536 p.
26. L'yung L. Identifikatsiya system [Identification of systems]. Moscow: Mir, 1975.
27. Norenkov I.P. Vvedenie v avtomatizirovannoe proektirovanie tekhnicheskikh ustroystv i system [.Introduction to computer-aided design of technical devices and systems]. Moscow: Vysshaya shkola, 1980, 308 p.
28. Mironov S.V., Pishchukhin A.M. Metasistemnyy podkhod v upravlenii: monografiya [Metasys-tem approach in management: monograph]. Orenburg: GOU OGU, 2004, 338 p.

Comments are closed.