Article

Article title STABILITY CONDITIONS OF STEADY AND STABLE LEVITATION OF THE MAGNETIC CORE
Authors А.Z. Badalov, R.N. Nabiev, А.Z. Mamedov
Section SECTION VII. PRACTICAL ASPECTS OF POWER
Month, Year 02, 2013 @en
Index UDC 621.3.013; 629.054
DOI
Abstract In the article questions concerning researches of dynamic properties of systems of a magnetic levitation are considered. The problem of quality performance estimation for dynamically corrected system of magnetic levitation (SML) is supposed to be solved for defining its stability margin. There is introduced the principal electrical scheme and its mathematical model. The results of calculations of parameters of necessary and sufficient conditions of maintenance of a condition of a steady and stable levitation of the magnetic core are resulted. Diagrams of SML’s model transfer functions’ parameters against the solenoid parameters are given.

Download PDF

Keywords Levitation; the core; the solenoid; magnetic levitation.
References 1. Кацнельсон О.Г., Эдельштейн А.С. Магнитная подвеска в приборостроении. – M.: Энергия, 1966.
2. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Книга 2. Анализ и синтез линейных непрерывных и дискретных систем автоматического регулирования. Колл. Авторов / Под. редакцией В.В. Солодовникова. – М.: Машиностроение, 1967. – 682 с.
3. Пашаев А.М., Эфендиев О.З., Шахматов И.Е., Азизов Р.Р. Определение динамических показателей качества системы магнитной левитации // Контроль. Диагностика. – 2004. – № 11.
4. Пашаев А.М., Эфендиев О.З., Шахматов И.Е. Математическая модель системы магнитной левитации и исследование ее на устойчивость // Ученые Записки. – 2004. – Т. 6, № 1.
5. Пашаев А.М., Эфендиев О.З., Шахматов И.Е., Азизов Р.Р. Математическая модель скорректированной системы магнитной левитации // Контроль. Диагностика. – М., 2004. – № 10.
6. Пашаyев А.М., Əfəndiyev O.Z., Nəbiyev R.N., Шькьров С.А., Вəлиyев С.М. Maqnit asqının зıxış siqnalının holl vericisi ilə iзlik arasında olan məsafədən asılılığı. Милли Авиасийа
Академийасынын Елми ясярляри, 2006-жи ил, № 2, сящ. 3-11.
7. Шахматов Е.П., Эфендиев О.З., Бабаев М.А., Набиев Р.Н. Весовой топливомер для аэродромных резервуаров на принципе магнитной левитации. Milli Aviasiya
Akademiyasının Elmi əsərləri, № 2, 2002-ci il, səh. 79-81.
8. Пашаев А.М., Эфендиев О.З. Теория и практика магнитной левитации в приборостроении. – М.: Машиностроение, 2009. – 335 с.
9. Əfəndiyev O.Z., Əzizov R.R., Məmmədov A.Z. Vertikal sьrəti цlзən maqnit levitasiya sisteminin riyazi modeli və elektromaqnit dempferləyici bəndin cərəyan gьcləndiricisinin цtьrmə əmsalı Ks –ə gцrə dayanıqlıq oblastının qurulması. Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları” Respublika Elmi – Praktiki Konfransının Materialları. – Bakı, 2011. – Səh. 78-82.

Comments are closed.